Tuesday, March 11, 2014

कलाकृति -क्रोशाने तयार केलेले श्री गणेशाचे दोन नमुने

कलाकृति -क्रोशाने तयार केलेले श्री गणेशाचे दोन नमुने
अशा कलाकृती घरात फ्रेम करून भिंतीला लावल्यावर घराची शोभा वाढवता येते. 

No comments: